สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิททธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 7-9 มกราคม 2562

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษางานต่าง ๆ ได้แก่ งานสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร งานจัดตารางเรียนตารางสอน งานบริการข้อมูลทางการศึกษา งานวัดผลการศึกษา งานจัดทำปริญญาบัตร งานประกันคุณภาพ และงานจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น และเวลา 14.00 - 17.00 น. ได้ศึกษาดูงานที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี
จากนั้น ในวันที่ 8-9 มกราคม 2562 สำนักฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 - 2566" และได้จัดทำ "แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562" ณ คอสตา เวลล์ รีสอร์ต พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานดำเนินงาน