สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education) ณ ห้อง 38.05.23
อาคาร 38 ชั้น 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการปรับปรุงหลักสูตรแก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ
           ในการนี้ มีตัวแทนจาก 6 คณะ รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน อนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-Based Education) ไปถ่ายทอดแก่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ต่อไป