สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

           เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพื่อประกวดแข่งขันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทั้งสิ้น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม จำนวน 18 ผลงาน ผลการประกวดแข่งแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทโปสเตอร์
ด้านนวัตกรรม จำนวน 1 ผลงาน คือ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับดักฝุ่นบอลลูนพักแกลบดำ ผลงานของนายศิริพงษ์ ศรีละคร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พฤมล
น้อยนรินทร์