สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
2. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ และหลักสูตร มอบเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
และเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะวิทยาการ จัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้