สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบวัดทักษะความสามารถภาคปฏิบัตินักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.entrance.nrru.ac.th  ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House  ที่เว็บไซต์ ทปอ. ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  และมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  และให้มารายงานตัวการเป็นนักศึกษาในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา