สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565

          เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ “ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565”  ณ โรงแรมโนโวเทลเชียงใหม่นิมมาน และสำนักทะเบียนและประมวลผล กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561 – 2565 และเพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสำนัก และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Document
          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัณ  บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และนางพนิดา  จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยและคณะ ให้การต้อนรับ