สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาค กศ.ปช. ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2 เพื่อชี้แจงหลักการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์ฯ และขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์  
          ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  โดยบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา  กำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา การรับเอกสารทางการศึกษา  การยื่นขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต การแจ้งภาวะการงานทำของบัณฑิต กำหนดการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร