สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 10,000 คน