สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบโมดูล

เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบโมดูล (รูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรแบบโมดูล และเตรียมความพร้อมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง พ.ศ.2565) ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนหลักสูตรที่เข้าร่วมรับฟังจำนวน 179 คน