สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ปรับปรุง พ.ศ.2561) เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรการประชุมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.อำภาพรรณ    ตันตินาครกูล        ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

2. ดร.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์              รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

3. ผศ.ดร.ประสันต์   ชุ่มใจหาญ           รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 104 คน เป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสังเขปของวิชาศึกษาทั่วไป กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนในการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนการสร้างกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตบัณฑิต และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยร่วมกัน อันเป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562