สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมรับรายตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี การดำเนินกิจกรรมรับรายงานตัวในครั้งนี้ ผ่านไปรับความร่วมมือจากหน่วยงา่นต่างๆ อาทิ งานอาคารดูแลการจัดการสถานที่ สำนักคอมพิวเตอร์ดูและระบบเครือข่าย กองคลังดูแลการจ่ายค่าตอบแทน กองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาดูแลการสั่งจองชุดกีฬาและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงศรีดูแลการเปิดบัญชีและการทำบัตรนักศึกษา  ในการนี้ มีนักศึกษามารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น 926 คน จากจำนวน 991 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 93.44