สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในการนี้ สำนักฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะและหลักสูตรให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนรับทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน