สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร

            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (บรรยาย 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะ และร่วมหารือให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัย อาทิ การยกเว้นการเรียน (Exemption) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2564 นโยบายยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นต้น อนึ่ง ผลการดำเนินงานของคณะจะนำไปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย วงรอบ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564) ต่อไป