สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนครบุรี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนครบุรี เชิญเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 9
ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561  ในการนี้ สำนักฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ หลักสูตร
และงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มอบเอกสารและของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์