สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมอบรมลงทะเบียนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

 
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมอบรมลงทะเบียนให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมใหม่ โดยวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการลงทะเบียน การยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา การขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการขอถอนรายวิชาให้กับนักศึกษาใหม่