สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางต่างๆ หลังจากจบการศึกษา ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา ทั้งได้บรรยายเนื้อหาสาระสำคัญ ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการยื่นขอสำเร็จการศึกษา
2. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
3. การรับเอกสารทางการศึกษา
4. การยื่นขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
5. การแจ้งภาวะการงานทำของบัณฑิต
6. กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญา
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเอกสารดาวน์โหลดต่อไปนี้
<< เอกสารดาวน์โหลด >>