สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2562

              เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี  
             ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยบรรยายเรื่อง การลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การยื่นคำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกสถานศึกษา) (คร.13) การยื่นคำร้องการเทียบโอนรายวิชา (คร.20) และการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา (สำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนได้) (คร.10) เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่าง ถูกต้อง