สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล”
 
          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลที่เน้นสมรรถนะเป็นฐานและสามารถเทียบโอนรายวิชาเข้าสู่การศึกษาในระบบปกติของมหาวิทยาลัย