สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

NRRU Open House ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

                เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรม NRRU Open House ตามโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ณ หอประชุมใหม่ อาคาร 35 ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การแสดงผลงาน และนวัตกรรมจากนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ในการนี้ มีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,600 คน