สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน  และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะหลักสูตร สนับสนุนเอกสาร แผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนรับทราบถึงรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา