สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

            เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 และเตรียมวางแผนและสำรวจครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานในการย้ายไปสำนักงานใหม่ ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 2