สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ดังนี้
1. ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง                                    ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตุลา  คมกฤต  มโนรัตน์         กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ  ต่อบุญสูง         กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์แรม                          กรรมการและเลขานุการ