สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ

ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2562  ในการนี้ สำนักฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะ หลักสูตร

และงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มอบเอกสารและของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์