สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประชุมคณะกรรมการร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 โดยมีวาระที่สำคัญเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณในการจัดทำหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป