สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ประชุมเตรียมความพร้อมและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง พ.ศ.2565)

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง พ.ศ.2565) ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-HEd) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจำนวน 55 หลักสูตร