สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การสัมมนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดสัมมนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ต่อประชาคม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป