สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่นที่ 22) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่นที่ 22) ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี