situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ปรัชญา

ปรัชญา : 
                 มาตรฐานวิชาการ  บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :
                 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและประสานงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พันธกิจ :                       
                     1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                     2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และงานทะเบียนและประมวลผล
                     3. พัฒนาการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
                     4. เสริมสร้างองค?ความรู้ของบุคลากร โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
                     5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

วันที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2563
โดย sangpetch