situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

สหกิจศึกษา

 ปฏิทินสหกิจศึกษา

      ► ปีการศึกษา 2565 
        - ภาคการศึกษาที่ 2  
        - ภาคการศึกษาที่ 1   
              ► ปีการศึกษา 2564 
        - ภาคการศึกษาที่ 2          
        - ภาคการศึกษาที่ 1 
 


   

 

 แบบรายงาน มคอ.
      - มคอ.4(รุ่น12) (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
      - มคอ.6(รุ่น12) (รายละเอียดผลการดำเนินงาน)
      - มคอ.4(รุ่น11) (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

      - มคอ.6(รุ่น11) (รายละเอียดผลการดำเนินงาน)
      - มคอ.4 (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
      - มคอ.6 (รายละเอียดผลการดำเนินงาน)

 แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
      - ใบสมัครสหกิจศึกษา
      - แบบสำรวจการคัดกรองข้อมูลสหกิจศึกษา

      -  FCn 1 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
      - FCn 2 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

 แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์นิเทศ
      - Coop-01 รายงานผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
      
- Coop-02 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสหกิจศึกษา
      - FCn 3 (แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
      - FCn 5 (แบบบันทึกการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา)
      - FCn 6 (แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 1)
      - FCn 7 (แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน/รายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 2)
      - FCn 8 (ตัวอย่างหนังสือส่งตัวนักศึกษา)
      - FCn 12 (แบบประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ)
      - FCn 13 (แบบประเมินการพัฒนาตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา)
      - FCn 14.1 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการที่มีลักษณะงานวิจัย))
      - FCn 14.2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการการปฏิบัติงาน))
      - FCn 15 (แบบประเมินผลสมุดบันทึกการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา)
     
แบบบันทึกการติดตามและประเมินผลของอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

 แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
      - FCn 4 (แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา)
      - 
FCn 8 (ตัวอย่างหนังสือส่งตัวนักศึกษา)
      - FCn 9.1 (หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานหรือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)
      
FCn 9.2 (แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจ)
      - FCn 10.1 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการที่มีลักษณะงานวิจัย))
      - FCn 10.2 (แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ประเภทโครงการการปฏิบัติงาน))
      - FCn 11 (แบบประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษา)

 ข้อมูลสถิตินักศึกษาสหกิจศึกษา
      - ข้อมูลสถิตินักศึกษา

 ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
      - ผลงานนักศึกษา

การประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


การประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2565

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ตัวอย่างแบบนำเสนอ (powerpoint)                                                  

- ตัวอย่าโปสเตอร์

 

 

 คำสั่งแต่งตั้ง
      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565
      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564
      - คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563
      - คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ปี 2562
      - คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ปี 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัย
 
      - เกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา

  แนวปฏิบัติ
       แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
      - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ.2565