situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

คำร้อง/แบบฟอร์ม/คู่มือ

►อธิบายขั้นตอนคำร้อง
    >> ขั้นตอนการดำเนินการคำร้องต่างๆ  [Click]

►คำร้อง (ยื่นออนไลน์) (แนะนำให้ใช้ Google Chrome)
   >> คำร้องขอจบการศึกษาและขอใบรับรองคุณวุฒิ 
   >> ขอเรียนข้ามภาค 
   >> คร.2  คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา 
   >> คร.8  คำร้องขอยกเลิกรายวิชา 
   >> คร.12  คำร้องขอเรียนร่วม 

►คำร้อง (ยื่นเอกสาร)
   >> คร.1  คำร้องทั่วไป
   >> คร.2  คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา 
   >> คร.3  คำร้องขอลาพักการเรียน
   >> คร.4  คำร้องขอลาออก
   >> คร.5  คำร้องแก้ I
   >> คร.6  คำร้องขอสอบปลายภาค(แก้ M)
   >> คร.7  คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)
   >> คร.9  คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
   >> คร.10 ขอถอนรายวิชา (สำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาได้)
   >> คร.11  คำร้องขอย้ายโอนหลักสูตรหรือสาขาวิชา (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)
   >> คร.13  คำร้องขอยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ทุกสถานศึกษา)
   >> คร.16  คำร้องขอเทียบและเปลี่ยนรหัสวิชา
   >> คร.17  คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
   >> คร.18  คำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด (ขอรับได้ที่งานทะเบียนเท่านั้น)
   >> คร.19  คำร้องขอหนังสือรับรอง 
   >> คร.20  คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  (ตัวอย่างการเขียนคำร้องและวิชาที่เทียบได้
   >> คร.24  คำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
   >> คร.25  คำร้องขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ
   >> แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
   >> แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
   >> แบบขอรับรองจำนวนชั่วโมงในการศึกษาของหลักสูตร (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

►แบบฟอร์มรายงานการสอน
    >> แบบฟอร์ม รายงานสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
    >> แบบฟอร์ม รายงานการสอนประจำสัปดาห์ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 

►แบบฟอร์มสำหรับ นักศึกษา
    >> แบบฟอร์ม ตรวจสอบคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2561
    >> แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
         >> ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละหลักสูตร
         >> แบบฟอร์มตรวจสอบรายวิชา
               - GE-65 (4-5 ปี)
               - GE-65 (ต่อเนื่อง-เทียบโอน) 
               - GE-66 (4-5 ปี)

 

►แบบฟอร์มสำหรับ อาจารย์/เจ้าหน้าที่
    >> แบบฟอร์ม ขอรับบริการการตรวจข้อสอบ
    >> แบบฟอร์ม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา 2560
    >> แบบฟอร์มแนบ รายการจัดสอน จัดสอบ (ทบ.3)
         - แบบฟอร์ม นำส่งเอกสารคืนสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
         - แบบฟอร์ม สรุปภาระการสอนอาจารย์ในหลักสูตร [ทบ.3-1]
         - แบบฟอร์ม ขอเปิดวิชาเลือกเสรี [ทบ.3-2] (ภาคปกติ)/(ภาค กศ.ปช.)
         - แบบฟอร์ม ขอจัดสอบนอกตาราง [ทบ.3-3]
         - แบบฟอร์ม ขอจัดสอบรายวิชาหลักสูตรเก่า – ใหม่ และจัดสอบ e - Testing [ทบ.3-4]
         - แบบฟอร์ม ขอจัดเรียงห้องคอมพิวเตอร์ [ทบ.3-5]


           >> แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน 

 

►แบบฟอร์มสำหรับ สำนักงานฯ
    >> แบบฟอร์มเบิกจ่ายพัสดุ
    >> แบบฟอร์มเสนอโครงการ
    >> แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
    >> แบบฟอร์มขอลงข่าวบนเว็บไซต์สำนัก

 

►คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
   >> คู่มือการใช้ระบบลงชื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home)  
   >> คู่มือการใช้งานระบบรายงานการสอน (ROBE - 01 , ROBE - 02)
   >> คู่มือการใช้งานระบบตลาดหลักสูตร
   >> คู่มือการใช้งานระบบปฏิทินติดตามการใช้งบประมาณ
   >> คู่มือการใช้งานระบบคำร้องเปิดกรณีพิเศษ
   >> คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper)
   >> คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลผูู้สมัคร (สำหรับอาจารย์)
   >> คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลผูู้สมัคร (สำหรับเจ้าหน้าที่)
   >> คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
   >> คู่มือคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (คร.2)
   >> คู่มือคำร้องขอยกเลิกรายวิชา (คร.8)
   >> คู่มือคำร้องขอเรียนร่วม (คร.12)
   >> คู่มือคำร้องขอเรียนข้ามภาค
   >> คู่มือคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) (สำหรับนักศึกษา)


บรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เรื่อง การลงทะเบียนออนไลน์ โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ (1 ก.พ. 2563) ►เอกสารดาวน์โหลด       
แนะนำการใช้ระบบบริการการศึกษาและวิธีการลงทะเบียน 
>>
คลิปวิดีโอ <<

>> เอกสารดาวโหลด << 
>> คู่มือการลงทะเบียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565 - 2566 <<                                                                                   

ลำดับที่

งาน

รายละเอียด

คลิบวิดิโอ

1

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

www.nrru.ac.th

แนะนำการเข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย แนะนำเมนู “ระบบบริการการศึกษา”

2

เว็ปไซต์ระบบริการการศึกษา

http://reg.nrru.ac.th

แนะนำเรื่องข่าวประกาศ

3

เมนูตารางเรียน

แนะนำการเข้าตารางเรียนโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ  และใช้ในการค้นหารหัสนักศึกษาใหม่  โดยค้นหาจากชื่อ-นามสกุล

 

4

การเข้าสู่ระบบ

แนะนำวิธีการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

 

5

เมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน

แนะนำวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

6

เมนูลงทะเบียน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนตามแผนการเรียนที่กำหนด  

 

7

เมนูลงทะเบียนช้า

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนช้าจากระยะเวลาที่ปฏิทินกำหนด

 

8

เมนูลงทะเบียนเพิ่ม – ลด

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเพิ่ม และลดรายวิชา          

 

9

เมนูผลการลงทะเบียน

แนะนำวิธีการตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

ประวัติการทำรายการลงทะเบียน 

การพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน

 

10

เมนูตารางเรียน/สอบที่ลงทะเบียน

แนะนำการดูตารางเรียนและตารางสอบ

 

11

เมนูระเบียนประวัติ

แนะนำให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว  หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ขอติดต่อแก้ไขที่งานทะเบียน

 

12

เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน

แนะนำการดูภาระค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาค้างชำระ

 

13

เมนูผลการศึกษา

แนะนำการตรวจสอบผลการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา

แนะนำระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน

แนะนำการทดลองการคำนวณผลการศึกษา

 

14.

เมนูตรวจสอบจบ

แนะนำการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรเพื่อสำเร็จการศึกษา

 

15.

เมนูทะเบียนรายชื่อ

แนะนำการเข้าดูรายชื่อในหมู่เรียนเพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารทำกิจกรรมต่างๆ

 

16.

เมนูขอเปิดภาคฤดูร้อน

แนะนำวิธีการยืนความประสงค์ขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน

 

17.

เมนูวิชาที่เปิดสอน

แนะนำการค้นหารายวิชาที่นักศึกษาประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียน  มีเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ หรือไม่

 

18.

เมนูตรวจสอบวิชาต่อเนื่อง

แนะนำการตรวจสอบว่ารายวิชานั้นๆ เป็นรายวิชาบังคับก่อนหรือรายวิชาต่อเนื่องหรือไม่

 

19.

เมนูแผนการศึกษา

แนะนำวิธีการดูแผนการเรียนตลอดหลักสูตรเพื่อวางแผนการเรียนให้ครบตามหลักสูตร

 

20.

เมนูหลักสูตรที่เปิดสอน

แนะนำวิธีการดูหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

21.

เมนูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

แนะนำวิธีการตรวจสอบวันอนุมัติวันสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

22.

เมนูระบบคำร้องออนไลน์

แนะนำการเข้าใช้งานเบื้องต้นในการใช้ระบบคำร้องออนไลน์