situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

 หมวด เอกสารเผยแพร่ทั่วไป
      - (2566)​ แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรตาม พรบ. มาตรฐานการอุดมศึกษา 
      - (2566)​ บทบาทของผู้บริหารในการกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
      - (2561)​ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 หมวด พระราชบัญญัติ
      • การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
      - (2562) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) 
      - (2538) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) 
      - (2497) ปรัปปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) 
      • การบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน
      - (2562) การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 
      - (2550) การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาการศึกษาแห่งชาติ
      • การศึกษาแห่งชาติ
      - (2562) การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) 
      - (2553) การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) 
      - (2545) การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) 
      - (2542) การศึกษาแห่งชาติ 
      • ระเบียบบริหารราชการ
      - (2562) สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
      - (2562) การอุดมศึกษา 
      - (2562) การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
      - (2562) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
      - (2562) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) 
      - (2553) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) 
      - (2546) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
   ► เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2547) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
      (2538) สถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ยกเลิก)
      - (2527) วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  (ยกเลิก)
      - (2518) วิทยาลัยครู   (ยกเลิก)

 หมวด พระราชกฤษฎีกา
      - (2567) ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจำตำแหน่งฯ (ฉบับที่ 5)
      (2565) ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งฯ (ฉบับที่ 4)
      - (2564) ปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งฯ (ฉบับที่ 3)
 หมวด ประกาศ กฎกระทรวง ราชกิจจานุเบกษา
    กฎกระทรวง
      - (2565) มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
      - (2565) มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
      - (2565) มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ. 2565
      - (2565) กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
      - (2565) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
      - (2564) การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
      - (2550) หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และความช่วยเหลือทางการศึกษา พ.ศ. 2550
    ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
      - (2565) หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ฯ พ.ศ. 2565
     ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
      - (2565) แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศฯ พ.ศ. 2565
      - (2565) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
      - (2565) แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศฯ พ.ศ. 2565
      - (2565) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบฯ การจัดการศึกษา พ.ศ. 2565 
      - (2565) มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือควบระดับปริญญาโทฯ พ.ศ. 2565
      - (2565) มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและโท หรือโทและเอกฯ พ.ศ. 2565
      - (2565) หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
      - (2565) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
      - (2565) แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
      
- (2565) รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2565
      - (2565) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
      - (2565) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
      - (2565) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2565
      - (2564) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
      - (2564) กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน
      - (2563) แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) (ยกเลิก)
      - (2562) แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ยกเลิก)
      - (2562) หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
      - (2561) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
      - (2559) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
      - (2558) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
      - (2558) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
      - (2557) การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
      - (2554) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
      - (2554) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 6 (ยกเลิก)
      - (2553) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 5) (ยกเลิก)
      - (2552) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 4)  (ยกเลิก)
      - (2551) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 3 ) (ยกเลิก)
      - (2551) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับ 2)  (ยกเลิก)
      - (2550) หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
      - (2549) หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
   ► ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      - (2562) แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
      - (2561) แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลฯ (ยกเลิก)
      - (2561) แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561 (ยกเลิก)
      - (2559) นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา (ยกเลิก)
   ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
      - (2545) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ (ยกเลิก)
      - (2545) ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ยกเลิก)
   ราชกิจจานุเบกษา การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา
      - (2557) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ
      - (2556) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
      - (2554) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3)
      - (2553) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2)
      - (2549) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ
    ราชกิจจานุเบกษา การแต่งตั้งและแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
      - (2567) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายอดิศร  เนาวนนท์)
      - (2566) แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
      - (2563) แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2562) แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ)
      - (2562) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายอดิศร  เนาวนนท์)
      - (2559) แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ)
      - (2557) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นายวิเชียร  ฝอยพิกุล)
      - (2552) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นางสาวเศาวนิต  เศาณานนท์)
      - (2549) การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      - (2548) จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมากระทรวงศึกษาธิการ 
      - (2547) แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (นางสาวเศาวนิต  เศาณานนท์ , นายเกษม  บุญรมย์)
      - (2542) การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
      - (2538) ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย มาตรฐานคุณวุฒิ
      - (2562) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      - (2562) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      - (2562) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
      - (2562) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
      - (2562) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (ยกเลิก)
      - (2561) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
      - (2561) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)
      - (2560) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
      - (2560) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
      - (2560) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 (ยกเลิก) 
      - (2560) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
      - (2560) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)
      - (2559) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
      - (2558) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
      - (2558) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี) (ยกเลิก)
      - (2558) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
      - (2558) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
      - (2558) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
      - (2557) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 (ยกเลิก)
      - (2557) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2557 (ยกเลิก)
      - (2556) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556 (ยกเลิก)
      - (2556) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556 (ยกเลิก)
      - (2555) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555 (ยกเลิก)
      - (2554) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
      - (2554) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
      - (2554) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
      - (2554) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (5 ปี) (ยกเลิก)
      - (2554) มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554 (ยกเลิก)
      - (2553) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
      - (2553) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
      - (2553) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 (ยกเลิก)
      - (2552) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552 (ยกเลิก)
      - (2552) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 (ยกเลิก)
      - (2552) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (ยกเลิก)
      - (2552) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)
      - (2549) มาตรฐานการอุดมศึกษา (ยกเลิก)

 หมวด ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสภาการวิชาชีพ
      - (2566) สภาการพยาบาล 
      - (2566) สภาการสาธารณสุขชมชน 

 หมวด ข้อบังคับคุรุสภา
      - (2562) มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 4) 
      - (2561) มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 3) 
      - (2561) มาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 2) 
      - (2559) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
      - (2559) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
      - (2559) การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) 
      - (2558) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) 
      - (2557) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) 
      - (2556) จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - (2556) มาตรฐานวิชาชีพ 
      - (2554) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ(ฉบับที่ 2) 
      - (2553) การจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา 
      - (2553) การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - 
(2550) แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - (2549) การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      - 
(2548) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      - (2547) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 หมวด ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     ► ด้านการบริหารงานวิชาการ
      - (2560) การโอน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ฯ ระดับปริญญาตรี  (19 พ.ค.)
      - (2560) การออกหลักฐานการศึกษา (19 พ.ค.)
      - (2560) การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (19 พ.ค.)
      - (2558) การโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี (20 มี.ค.)
      - (2555) การโอน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประการณ์ ฯ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
      - (2551) การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ก.ค.)
      - (2551) การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (28 พ.ค. )
      - (2551) การสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (25 ม.ค.)
      - 
(2551) การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (25 ม.ค.)
      - 
(2550) การโอน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะ และประสบการณ์  ระดับปริญญาตรี
     ► ด้านการบริหารงานทั่วไป
      - (2562) เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัย (28 ต.ค.)
      - (2562) กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (24 ส.ค.)
      - (2562) การจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นในการประชุม (24 ส.ค.)
      - (2556) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (18 ม.ค.)
      - (2555) การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย (ฉบับที่ 2) (17 ส.ค.)
      - (2554) การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
      - (2553) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง (16 พ.ย.)

      - (2552) เงินยืมทดรองราชการในการปฏิบัติราชการจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (4 ก.ย.)
      - (2552) การจ่ายเบี้ยประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย (12 มิ.ย.)
      - (2551) การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (29 ก.พ.)
      - 
(2551) การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (29 ก.พ.)
      - (2549) การรับจ่ายเงินรายได้จากการบริหารการเงิน การจัดหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินฯ (30 มิ.ย.)

 หมวด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
► ด้านการบริหารงานวิชาการ

      - (2566) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (15 ก.ย.)
      (2566) การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2566 (15 ก.ย.) 
      - (2560) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (24 ก.พ.) (ยกเลิก)
      - (2560) การศึกษาระดับปริญญาตรี (24 ก.พ.) (ยกเลิก)
      - (2552) การศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (31 ก.ค.) (ยกเลิก)
      - (2552) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) (6 ก.พ.) (ยกเลิก)
      - (2551) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)( 4 ก.ค.) (ยกเลิก)
      - (2550) การกำหนดชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (28 พ.ค.)
      - 
(2550) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (7 พ.ค.) (ยกเลิก)
      - (2549) การศึกษาระดับปริญญาตรี (22 ก.ย.) (ยกเลิก)
     ► ด้านการบริหารงานทั่วไป
      - (2564) ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (19 พ.ย.)
      - (2562) มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานฯ สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (17 พ.ค.)
      - 
(2560) คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์หรือหัวหน้าส่วนราชการ ฯ (19 พ.ค.)
      - 
(2560) การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย (24 ก.พ.)
      - (2555) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ฯ (28 ก.พ. )
      - 
(2554) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ฯ (16 ธ.ค.) 
      - (2552) คณะกรรมการประจำสำนัก สถาบัน ศูนย์ ฯ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (9 ม.ค.)
      - 
(2551) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ฯ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
 หมวด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     ► ด้านการบริหารงานวิชาการ
      - (2566) หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2566 (1440/2566)
      - (2566) มาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษ และมาตรฐานสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 (1439/2566)
      - (2566) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (745/2566)
      - (2566) แผนรับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับผู้พิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ (6/2565)
      - (2565) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาทั่วไป (1136/2565)
      - (2563) การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (100/2563)
      - (2562) การบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (609/2562)
      - (2562) การดำเนินการรับผู้พิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 (556/2562)
      - (2562) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียน (505/2562)
      - (2562) การจัดสอนจัดสอบ (328/2562)
      - (2562) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (266/2562)
      - (2562) การบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (97/2562) 
      - (2561) หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงระดับปริญญาตรี (602/2561)
      - (2561) ช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน (597/2561)
      - (2561) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (539/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติและขั้นตอนการโอนและเทียบโอนผลการเรียน (249/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา (248/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติการพ้นสภาพนักศึกษา การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ฯ (247/2561)
      - (2560) การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ระดับปริญญาตรี (783/2560)
      - (2560) การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้สื่อ EDO (770/2560)
      - (2560) การบริหารงานวิชาการ (729/2560)
      - (2560) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (500/2560)
      - (2560) การดำเนินการรับผู้พิการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ (335/2560)
      - (2560) แนวปฏิบัติการจัดทำและบันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน (323/2560)
      - (2560) การจัดสอบและการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (322/2560)
      - (2560) การขอสำเร็จการศึกษา (321/2560)
      - (2560) แนวปฏิบัติการย้ายสถานศึกษา (320/2560)
      - (2560) แนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา (319/2560)
      - (2560) คำชี้แจงการออกหลักฐานการศึกษา (317/2560)
      - (2560) นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนร่วม (2/2560)
      - (2559) การบริหารงานวิชาการ (489/2559) 
      - (2559) เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ (374/2559)
      - (2558) เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ (431/2558) 
      - (2556) แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู (802/2556)
      - (2556) นโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการฯ (801/2556)
      - (2556) แนวทางการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (719/2556)
      - (2555) การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (260/2555)
      - (2555) แนวปฏิบัติการย้ายสถานศึกษา (259/2555) 
      - (2554) เกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับ ป.ตรี (628/2554)
      - (2554) แนวปฏิบัติการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาการศึกษา (5/2554) 
      - (2554) หลักเกณฑ์ และวิธีการเปิดสอนภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (4/2554)
      - (2553) เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ (662/2553) 
      - (2553) ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (363/2553)
      - (2552) แนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา (180/2552) 
      - (2551) แนวปฏิบัติการลงทะเบียนภาคนิพนธ์ระดับปริญญาโท ตามแผน ข (530/2551)
      - (2551) แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตามแผนก แบบ ก2 (529/2551)
      - (2551) แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ (446/2551)
      - (2551) แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ (433/2551)
      - (2551) คำชี้แจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา (385/2551) 
      - (2551) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (256/2551)
      - (2551) การขอสำเร็จการศึกษา (10/2551) 
      - (2550) การกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของนักศึกษาที่พ้นสภาพฯ เนื่องจากไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (560/2550) 
      - (2550) แนวทางการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (646/2550)
      - (2550) การจัดสอบและการส่งผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (561/2550)
      - (2550) เกณฑ์ภาระงานของคณาจารย์ (292/2550)
      - (2547) แนวปฏิบัติในการใช้ห้องเรียนรวม (332/2547)
      - (2547) แนวปฏิบัติอาจารย์ที่ปรึกษา (325/2547)
     ► ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
      - (2565) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (354/2565)
     
- (2565) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ.2565 (288/2565)
      - (2564) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (1685/2564)
      - (2564) แนวปฏิบัติการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินจัดการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นค่าตอบแทนวิทยากร (1154/2564)
      - (2564) ลดค่าตอบแทนและค่าดำเนินการ ภาคเรียนที่ 3/2563 (841/2564)
      - (2564) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (840/2564)
      - (2564) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563 (839/2564)
      - (2564) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 และ 1/2564 (767/2564)
      - (2564) จ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หรือสอบวัดความรู้พื้นฐาน (426/2564)
      - (2562) อัตราการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นในการประชุม (562/2562)
      - (2562) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (571/2562)
      (2562) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (537/2562)
      - (2562) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (225/2562) 
      - (2562) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (161/2562)
      - (2562) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  (74/2562)
      - (2562) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (662/2561)
      - (2561) หลักเกณฑ์อัตราการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ฯ (617/2561)
      - (2561) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)(290/2561)
      - (2561) เกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (459/2561)
      - (2561) แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (246/2561)
      - (2561) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้่ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 2) (81/2561)
      - (2560) เกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ (347/2560)
      - (2560) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐาน (324/2560)
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (529/2559)
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี(401/2559) 
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานรายวันในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (400/2559)
      - (2559) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (399/2559)
      - (2558) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ประเภทโควตา และโครงการความร่วมมือฯ (231/2558)
      - (2558) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (162/2558) 
      - (2558) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (161/2558)
      - (2557) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (926/2557) 
      - (2557) กำหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประจำส่วนราชการ คณะ สำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานอื่น (82/2557)
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ (849/2556)
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐาน (842/2556) 
      - (2556) หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  (656/2556)
      - 
(2556) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือการสอบวัดความรู้พื้นฐาน (618/2556) 
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ และค่าดำเนินการจัดการศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ (617/2556)
      - (2556) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (616/2556) 
      - (2556) เกณฑ์ อัตราค่าลงทะเบียนและค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (289/2556)
      - (2556) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการให้ทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ครูโรงเรียนสาธิต) (23/2556)
      - 
(2555) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ และค่าดำเนินการจัดการศึกษา ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 (733/2555)
      - (2555) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (722/2555)  
      - (2555) เกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติเป็นรายคาบสำหรับอาจารย์พิเศษ จากบุคคลภายนอก (720/2555)
      - (2555) เกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (719/2555)
      - (2555) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ และค่าดำเนินการจัดการศึกษา ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 (415/2555)
      - (2555) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (192/2555)
      - (2555) กำหนดอัตราจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการประจำส่วนราชการ คณะ สำนัก สถาบัน ฯ (108/255)
      - (2554) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย (627/2554)
      - (2554) เกณฑ์ภาระงาน และค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน สอนระดับบัณฑิตศึกษา (544/2554)
      - (2554) เกณฑ์ภาระงาน และค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาชีพขาดแคลน สอนระดับปริญญาตรี (543/2554)
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทน ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงานคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ (391/2554)
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทนประธานโปรแกรมวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (390/2554) 
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานรายวันในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (323/2554) 
      - (2554) ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาผู้พ้นสภาพเนื่องจากครบเวลาเรียนตามหลักสูตรและสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาใหม่ (118/2554)
      - (2554) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย (44/2554)
      - (2554) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (39/2554)
      - (2554) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) (36/2554)
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ (593/2553)
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทน และค่าบริหารจัดการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ (228/2553) 
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (134/2553)
      - (2553) การจ่ายค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2(69/2553)
      - (2552) เกณฑ์ อัตราค่าลงทะเบียนและค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาค ปกติ (626/2552) 
      - (2552) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าดำเนินการในการจัดการศึกษาภาคปกติ ประจำภาค การศึกษาที่ 1 (367/2552)
      - (2552) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) (38/2552)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (502/2551)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) (416/2551)
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนข้ามภาค ระหว่างนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค กศ.ปช. (400/2551)
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (399/2551)
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (392/2551)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติเป็นรายคน สำหรับอาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอก (327/2551)
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานรายวันในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (249/2551) 
      - (2551) การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหรือ การสอบวัดความรู้พื้นฐาน (241/2551) 
      - (2551) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (169/2551)
      - (2551) เกณฑ์อัตราค่าลงทะเบียน และค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (114/2551
      - (2550) การชำระค่าหน่วยกิตภาคการศึกษาฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และเรียนร่วมกับภาค กศ.ปช. (153/2550)
      - (2550) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (144/2550)
      - (2549) การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (203/2549)
      - (2548) การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ช.) (232/2548)
     ► ด้านการบริหารงานทั่วไป    
     - (2565) มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการจัดการเรียนการสอนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย (1089/2565)
     - (2565) การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสายสนับสนุน (Work from Home) ฉบับที่ 22 (373/2565)
     - (2564) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 20) (1440/2564)  
     - (2564) มาตรการผ่อนคลายการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (1439/2564)  
     
- (2564) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 19) (1207/2564) 
     - (2564) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 18) (835/2564)
     - (2564) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 17) (776/2564)
     - (2564) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) (712/2564)
     (2564) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) (660/2564)
     - (2564) การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  (651/2564)
     - (2564) การเปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (528/2564) 
      - (2564) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  (0033/2564)​
      - (2564) แนวปฏิบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ที่ประสงค์จะเดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) (ฉบับที่ 8) (0024/2564)
      - (2564) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)  (0023/2564)​
      (2564) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID-19 (ฉบับที่ 6 ) (0016/2564)
      
- (2564) แนวปฏิบัติของบุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่รัฐบาลกำหนด และการลงเวลาปฏิบัติราชการฯ (ฉบับที่ 5 ) (0001/2564)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) (952/2563)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) (948/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการจัดสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID - 19) (ฉบับที่ 2) (937/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการจัดสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID - 19) (936/2563)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) (928/2563)
      - (2563) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) (923/2563)
      - (2563) ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม (793/2563)
      - (2563) หลักเกณฑ์การยืมและคืนเงินทดรองราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (545/2563)
      - (2563) แนวปฎิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคฯ (527/2563)
      
- (2563) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจ การรับรองทางราชการของมหาวิทยาลัยและเพื่อพัฒนาและสวัสดิการแก่บุคลากรฯ (501/2563)
      - (2563) กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (261/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (Lesspaper) (436/2563)
      - (2563) แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการนักศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับฯ กรณีผลกระทบจาก COVID-19 (368/2563)   
      - (2563) การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 (267/2563)
      - (2563) มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสฯ (1399/2563) 
      - (2563) แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบฯ (ฉบับที่4) (135/2563)
      
- (2563) มาตรการจัดสอนและจัดสอบในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (123/2563)
     
 - (2563) แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบ (ฉบับที่3) (120/2563)
     
 - (2563) แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบฯ (ฉบับที่2) (97/2563)
     
 - (2563) แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบฯ (84/2563)
 หมวด ประกาศสภามหาวิทยาลัย

 หมวด คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
      - (2567) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (7/2567)
      - (2566) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (6/2566)
      - (2566) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (4/2566)
      (2561) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (4/2562)
      - (2561) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี (3/2562)
      (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (17/2561)
   
 หมวด คำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย
      - (2567) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (1837/2567)
      - (2567) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน (955/2567)
      - (2567) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน (954/2567)
      - (2567) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (648/2567)
      - (2567) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (646/2567)
      - (2567) ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รักษาราชการแทนอธิการบดี (529/2567)
      - (2566) แต่งตั้งนายทะเบียน (5726/2566)
      - (2566) แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล (3751/2566)
      - (2566) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน (3518/2566)
      - (2566) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน (3517/2566)
      - (2566) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (3516/2566)
      - (2566) แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เพิ่มเติม) (3515/2566)
      - (2566) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (3514/2566)
      - (2566) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2987/2566)
      - (2566) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้มีอำนาจปฏิบัติราชการแทน (2975/2566)
      - (2566) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้มีอำนาจปฏิบัติราชการแทน (2969/2566) (ยกเลิก)
      - (2566) แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2932/2566)
      - (2566) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (2929/2566) (ยกเลิก)
      - (2566) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (645/2566)
      - (2565) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (6233/2565)
      - (2565) มอบอำนาจและเจ้าหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (431/2565)
      - (2564) แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (6270/2564)
      - (2564) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (5846/2564)
      - (2564) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ สำนักวิทยาบริการฯ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และสำนักศิลปะฯ (44/2564)
      - (2564) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (5433/2564)
      - (2564) แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (4467/2564)
      - (2564) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) (2923/2564)
      - (2564) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (2896/2564)
      - (2564) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (2895/2564)
       - (2564) แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา (18/2564)
      - (2562) แต่งตั้งนายทะเบียน (516/2562)
      - (2562) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (1330/2562)
      - (2562) มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (1369/2562)
      - (2562) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม) (1387/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(1590/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (1592/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร (1896/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย (1897/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (2458/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2702/2562) 
     
- (2562) มอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้มีอำนาจปฎิบัติราชการแทน (3024/2562)
      - (2562) มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (3363/2562) 
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (3364/2562)
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน (3435/2562) 
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีใหผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน (3436/2562) 
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (3585/2562)
      - (2562 มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน (3586/2562)
      - (2562) มอบอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีให้ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทน (3588/2562)
      - (2562) แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพครุภัณฑ์ก่อนจ้างซ่อม (5366/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (5403/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบผสมผสาน (5613/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (5666/2562) 
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (5987/2562)
      - (2562) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)   (5990/2562)
      - (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง (5226/2561)
      - 
(2561) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย (934/2561)
      - (2561) แต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี (1511/2561)
      - (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลสำเร็จแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (2008/2561)
      - (2561) แต่งตั้งหัวหน้างานและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในฯ (3041/2561)
      - (2561) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ (6707/2561)
      - (2561) แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี (6712/2561)
      - (2561) มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (6798/2561)
      - (2561) มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (6799/2561)

 

วันที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2561
โดย sangpetch