situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2557 - 2561

<< เล่มแผนยุทธศาสตร์ ปี 2557 - 2561 >>
                  ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2557-2561 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
(3 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีแนวทาง
การดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2561 ที่ชัดเจน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและรองรับประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่
                         ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ :
        1)  ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
        2)  ส่งเสริมและประสานงานการพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและสนองความต้องการของท้องถิ่น
        3)  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        4)  เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักศึกษาให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะความสามารถ สำหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการ/กิจกรรม :
        1)  โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษา
        2)  โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
        3)  โครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวหลักสูตร
        4)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
        5)  โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์ และธนาคารหน่วยกิต
        6)  โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
        7)  โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสองปริญญาและ/หรือ หลักสูตรนานาชาติ
        8)  โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และภาคอุตสาหกรรม
        9)  โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัย
      10)  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการประสานภารกิจ
เป้าประสงค์ : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการประสานงานต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
                         และเกิดความประทับใจ
กลยุทธ์ :
        1)  การพัฒนาการบริการและการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
        2)  การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
โครงการ/กิจกรรม :
        1)  การเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
        2)  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารงานวิชาการและการให้บริการ
        3)  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
        4)  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการพัฒนางานบริการ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์ : สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานการทำงาน ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                         (High performance organization)
กลยุทธ์ :
        1)  การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี
        2)  การจัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
        3)  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
        4)  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม :
        1)  โครงการทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
        2)  โครงการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน
        3)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
        4)  โครงการประเมินผู้บริหาร
        5)  โครงการประเมินบุคลากร 360 องศา
        6)  โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
        7)  โครงการเสริมความรู้การประกันคุณภาพ
        8)  โครงการบูรณาการระบบประกันคุณภาพและผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจำ
        9)  โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ
      10)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 << เล่มแผนยุทธศาสตร์ ปี 2552 - 2566 >>
         แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 - 2566  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2562-2581 เป็นกรอบในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บนพื้นฐานของข้อมูล ที่ได้จากการประมวลสภาพปัจจุบันผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 - 2566  และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ในสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เคยกำหนดไว้ เพื่อให้ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เป็นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2562-2566  มีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา :
มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :
ส่งเสริมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ สร้างเสริมบริการการศึกษาที่ประทับใจ โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย

พันธกิจ : 
1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และครอบคลุมนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายของภาครัฐ
2) พัฒนาระบบ กลไก และวิธีการให้บริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการจัดการศึกษางานทะเบียน และการวัดผลทางการศึกษา
3) สร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขับเคลื่อนระบบ กลไก และวิธีการ ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประทับใจผู้รับบริการ
4) เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
5) ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเป็นสูงสุด

เป้าหมาย : 
1) หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) งานบริการมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า เสริมสร้างองค์ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4) เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย

เอกลักษณ์:
“ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สร้างคุณภาพของผลงาน พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร”

ภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :
1) เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2) เป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการด้านวิชาการ และการบริการการศึกษา
3) มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
4) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมความรู้และความก้าวหน้าให้กับบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาองค์กร จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2562 - 2566 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 เป้าประสงค์ และ 10 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีแนวทางการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ :
ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประเทศ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ :
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
2) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต
3) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม:
1) โครงการพัฒนากลไกในการบริหารกลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไป
2) โครงการปรับปรุงแนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม
6) โครงการส่งเสริมและสร้างกระบวนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ
7) โครงการสหกิจศึกษา
8) โครงการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลการสร้างสื่อและนวัตกรรมการศึกษา


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์ :

สร้างฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อการตัดสินใจ มีระบบบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย สามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวและบริการได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา
กลยุทธ์:
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และช่วยลดขั้นตอนบริการตอบสนองได้ทุกสถานที่และทุกเวลา
2) พัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ ของสำนักฯ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
3) พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ สามารถนำไปวิเคราะห์ วางแผน และใช้เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
2) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบการขอรับเอกสารทางการศึกษา
3) โครงการปรับปรุงทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ทันสมัย สอดรับต่อการปฏิบัติงานด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านจิตวิทยาการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาและการสื่อสารที่ดี
5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
6) โครงการปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์
7) โครงการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
เป้าประสงค์ :

บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีองค์ความรู้ ช่วยคิดและสร้างสรรค์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ :
1) การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2) สร้างวัฏจักรการบริหารความเสี่ยงและจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ
4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาสำนักฯ
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
3) โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4) โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี
5) โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านประกันคุณภาพ
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

<< เล่มแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566 - 2570 >>

         แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2566 - 2570  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 เป็นกรอบในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บนพื้นฐานของข้อมูล ที่ได้จากการประมวลสภาพปัจจุบันผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2566 - 2570  และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ในสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เคยกำหนดไว้ เพื่อให้ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เป็นแกนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2566 - 2570 มีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา :

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ :

ส่งเสริมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ สร้างเสริมบริการการศึกษาที่ประทับใจ โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย

พันธกิจ :

1.  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และครอบคลุมนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายของภาครัฐ

2.  พัฒนาระบบ กลไก และวิธีการให้บริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านการจัดการศึกษา

งานทะเบียน และการวัดผลทางการศึกษา

3.  สร้างเสริมการการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขับเคลื่อนระบบ กลไก และวิธีการ ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประทับใจผู้รับบริการ

4.  เสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

5.  ปฏิบัติภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเป็นสูงสุด

เป้าหมาย :

1.  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.  งานบริการมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า เสริมสร้างองค์ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4.  เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย

เอกลักษณ์ :

“ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สร้างคุณภาพของผลงาน พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร”

ม.ค.อ.  ม : มาตรฐาน (ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด)
         ค : คุณภาพ (สร้างคุณภาพของผลงาน)
         อ : องค์ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร)

ภาพสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน :

เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการด้านวิชาการ และการบริการการศึกษา
มีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมความรู้และความก้าวหน้าให้กับบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาองค์กร จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2566 - 2570 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (3 เป้าประสงค์ และ 9 กลยุทธ์) เพื่อขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีแนวทางการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ชัดเจนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ :

ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการดำรงชีวิตวิถีใหม่และส่งเสริมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ :

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของหลักสูตร
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม :

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องต่อความต้องการของสังคม
โครงการจัดสอนจัดสอบ
โครงการจัดรับนักศึกษา
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาตามความประสงค์
โครงการสหกิจศึกษา
โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการทำงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ   การให้บริการ

เป้าประสงค์ :
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ :
1) พัฒนาระบบการทำงานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ
2) พัฒนาระบบคลังหน่วยกิตเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะคนทุกช่วงวัย

โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2) โครงการปรับปรุงระบบขอเอกสารการศึกษาออนไลน์
3) โครงการการปรับปรุงระบบสถิติภาระงานการให้บริการ
4) โครงการปรับปรุงระบบคลังหน่วยกิต
5) โครงการปรับปรุงระบบการจัดทำเอกสารทางการศึกษา
6) โครงการปรับปรุงระบบการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าประสงค์ :
บุคลากรมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีองค์ความรู้ ช่วยคิดและสร้างสรรค์การบริหารจัดการองค์กรที่ดี ทันสมัย และเกิดประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :
1) การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2) สร้างวัฏจักรการบริหารความเสี่ยงและจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ
4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม :
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3) โครงการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียน