situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

อัตลักษณ์

เป้าหมาย :

    1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    2. งานบริการมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมสีความพึงพอใจ
    3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
    4. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 

เอกลักษณ์ :
               “ปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน     สร้าง คุณภาพของผลงาน      พัฒนา องค์ความรู้ในองค์กร”
             
               ม.ค.อ.       
               
               ม : มาตรฐาน (ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด)             
               ค : คุณภาพ (สร้างคุณภาพของผลงาน)                                             
               อ : องค์ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร)

วันที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2563
โดย sangpetch