situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ระบบบริการการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ บุคคลทั่วไป
     - ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
     - ระบบตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
     - ตลาดหลักสูตร
     - หลักสูตรระยะสั้นหรือฝึกอบรม

► ระบบบริการสำหรับ นักศึกษา
     - ระบบบริการการศึกษา 
     ระบบคำร้องออนไลน์
     ระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
     ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     ระบบปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
     ระบบตรวจสอบผลการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     แหล่งเรียนรู้/แนวปฏิบัติ
     - แชทบอทเพื่อสนับสนุนการให้บริการ  (น้องทะเบียน)

► ระบบบริการสำหรับ บัณฑิต
    -
 ระบบยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    - บันทึกการจัดส่งเอกสาร
    - ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารการศึกษา

► ระบบบริการสำหรับ อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
   
- ระบบจองห้องเรียนออนไลน์
    - ระบบบันทึกการให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน
    - ระบบรายงานการสอน (ROBE-01, ROBE-02)
    - ระบบบริการการศึกษา
    - ระบบบริการสถิติทางการศึกษา
    - ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
    - ระบบติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในรายวิชา
    - ข้อมูลโรงเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    - ระบบหลักสูตรประกาศนียบัตร
    - ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน
    - แชทบอทเพื่อสนับสนุนการให้บริการ (พี่เสริม)

► ระบบบริการสำหรับ หลักสูตร
    - ระบบสารสนเทศสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    - ระบบบริหารงานตลาดหลักสูตร

► ระบบบริการสำหรับ สำนักงานฯ
    - ระบบบริหารสำนักงาน
    - ระบบติดตามแผนและงบประมาณ
    - ระบบบริหารงานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
    - ทะเบียนประวัตินักศึกษา
    - ระบบสำรองไฟล์ข้อมูลสำนัก
    - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper)
    - ระบบบริหารงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
    - ระบบเรียกคิวออนไลน์
    - ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home)
    - ระบบลงชื่อปฏิบัติงานที่บ้าน (Work Form Home)
    - ระบบออกบัตรนักศึกษาชั่วคราว
    - ระบบภาระงานประจำปี

วันที่เผยแพร่ 06 ธันวาคม 2561
โดย sangpetch