situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15

          เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15 แบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นเป็นตัวแทนส่งประกวดแข่งขันระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม  ในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 23  ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 12 ผลงาน  โดยแบ่งเป็นประเภทโครงงานและโปสเตอร์ ดังต่อไปนี้
          1. ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรม
• รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวกนกวรรณ อู่ทองหลาง  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากโครงงานระบบสารสนเทศข้อมูลการจัดบริการและการเบิกจ่ายงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ในรูปแบบ Dashboard
• รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่ นายธนบดี นวลจันทร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  จากโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ตรวจสอบบริการเครื่องจักร
          2. ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนากานต์ ชำนิต  และนายเอกดนัย คำเห็น  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากโครงงานระบบการจัดการสต็อกยางรถบรรทุก บริษัท เพชรออโต้ไทร์ ด้วยโปรแกรม AppSheet
• รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่  นายจริยพล หงส์คำดี  นายธีรภัทร ใจยะสุข  และนายปฎิพัทธ์ อินพูลโสม  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากโครงงานการพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือทดสอบระบบ (System Test Tool Management) 
          3. ประเภทโครงงานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาววิฑิตตา  สนงูเหลือม  และนางสาวอารีรัตน์  อุบลรัตน์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  จากโครงงานการสำรวจความต้องการใช้บริการหนังสือมีชีวิต HUMAN BOOK สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวภัสราภร เงียบกระโทก  หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  จากโครงงานการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์บนแอพพลิเคชั่น ชุด “BUULIB”  เพื่อการส่งเสริมการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
          4. ประเภทโปสเตอร์ด้านนวัตกรรม
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสาวพิมลนาฏ คะกาเนปะ  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากโครงงานการออกแบบเพื่อปรับปรุงระดับเสียงดังของเครื่องจักร Key cut โดยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง
• รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่  นายธนภัทร อินเคน  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากโครงงาน Dashboard ความชุกและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา
          5. ประเภทโปสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกชกร จิตรสบาย นางสาวเบญญาภา รุจอุดมพร และนางสาวชลิตา เวียนนอก  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากโครงงานระบบการจัดการเอกสารออนไลน์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่ นางสาวภัทรวดี ยงขามป้อม  หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  จากโครงงานDashboard ผลงานการให้บริการโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูง (การตรวจ HbA1C , Serum Creatinine , Potassium) 
          6. ประเภทโปสเตอร์ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ
• รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวฉันทิศา กลิ่นศรีสุข  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากโครงงานระบบสารสนเทศบริการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบ Dashboard
• รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่  นางสาวพนิดา  แพ่งฉิมพลี หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  จากโครงงานการแก้ไขบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ประเภทวารสารวิชาการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST