situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและแจ้งที่อยู่จัดส่งเอกสาร (รอบอนุมัติ 25 มี.ค. 2567)

           ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 664 รายนั้น มหาวิทยาลัยขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

          1. ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับเอกสารทางการศึกษา ดังนี้
              1.1 ผู้ประสงค์จะขอรับด้วยตนเอง ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2
              1.2 ผู้ประสงค์จะขอรับทางไปรษณีย์ ให้แจ้งที่อยู่และหลักฐานการชำระค่าฝากส่ง ทางเว็บไซต์ “บันทึกการจัดส่งเอกสาร” ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ (โปรดอ่าน “คู่มือการใช้ระบบการจัดส่งเอกสาร” อย่างละเอียด)

เอกสารทางการศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกอบด้วย ใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใบรับรองคุณวุฒิ

        2. ให้ผู้สำเร็จการศึกษาบันทึกรายละเอียดของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทางเว็บไซต์ "ขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์" และให้ติดตามกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้ที่
เฟซบุ๊ก กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

        3. ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนกับธนาคาร ทั้งนี้ การคืนเงินประกันของเสียหาย จะคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นและหากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามกองคลัง
โทร. 044-272818 หรือ ทางเฟซบุ๊ก กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       กรณีบัณฑิตท่านใด ต้องการใช้เอกสารเร่งด่วน สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์เว็บไซต์ "ดาวน์โหลดเอกสารทางการศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  

       หมายเหตุ กรณีเอกสารที่จัดส่งทางไปรษณีย์ส่งไม่ถึงปลายทาง เนื่องจากความผิดพลาดในการแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้องให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯฃและงานทะเบียนเพื่อขอรับด้วยตนเองและต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอเอกสารใหม่ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วันที่เผยแพร่ 05 เมษายน 2567
โดย sangpetch