situs slot 4d hoki deposit pulsa slot mpo deposit pulsa tanpa potongan slot 4d hoki deposit pulsa terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta 19 situs slot online deposit pulsa gacor bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs slot deposit dana daftar bandar togel online terpercaya situs bandar togel online resmi terpercaya bandar togel online terpercaya terbesar situs bandar togel online bet 100 perak situs bandar togel online terbesar terpercaya situs bandar togel online terpercaya resmi 2022 daftar 10 bandar togel online terpercaya bandar togel online hadiah 4d terbesar bandar togel online bet 100 perak bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar agen togel toto online terpercaya bandar togel onlin toto macau terpercaya situs togel toto macau online terpercaya situs slot online deposit pulsa 10 ribu terpercaya bandar togel online hadiah 4d 10 juta bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta terpercaya situs bandar togel online toto macau hongkong terpercaya situs judi bandar togel online hadiah 4d 10 juta situs judi bandar togel online bet 100 perak
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Academic Promotion and Registration Office

ภาพกิจกรรม


พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567


รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ และโครงการคูปองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567


รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2567


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567


การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2567


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15 ภาคการศึกษาที่ 2/2566


การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(CWIE) ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2567


ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15


การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ


การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2567


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ


NRRU OPEN HOUSE 2023


โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15


กิจกรรมสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15 ภาคการศึกษาที่ 1/2566


การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน NRRU Open House 2023


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 27


การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา


งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566


แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโนนสูงศรีธานี


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564


NRRU Best Practice 2023


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 15


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงิน


ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา


การสอบสัมภาษณ์โครงการปริญญา 2 ระดับ (3+2 ปี)


การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2566


รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา


การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566


กิจกรรมสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14 ภาคการศึกษาที่ 2/2565


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่น


การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2, 3 ปีการศึกษา 2565


การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ


การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ


การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา


การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ


จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2566


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม


รางวัลเพชรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู


ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนครบุรี


โครงการประกวดหน่วยงานต้นแบบด้านการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2565


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14


โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 14


การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


การประชุมคณะกรรมการบริหารงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


การประชุมสัมมนาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา


กิจกรรม NRRU OPEN HOUSE 2022


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา


ความร่วมมือในการให้บริการจัดส่งปริญญาบัตรผ่านบริการขนส่ง


วันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2565


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ


มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : NRRU Show and Share ครั้งที่ 11


ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย


โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565


การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพล


กิจกรรมการประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 13


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบัวใหญ่


การประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ


การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของวิชาศึกษาทั่วไป


ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13


สวัสดีปีใหม่ 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผลการจัดกิจกรรม NRRU OPEN HOUSE 2021


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา


การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


การจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564


การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


การประชุมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา


มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 NRRU Show & Share 2021


โครงการอบรมบทบาทหน้าที่และแนวทางการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา


การประชุมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


โครงการวิพากษ์ร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)


การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)


ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2565)


กิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร


โครงการสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12


การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


การประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


การสัมมนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)


การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย"


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564


การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564


การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบโมดูล


ประชุมเตรียมความพร้อมและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (ปรับปรุง พ.ศ.2565)


ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564


ประชุมคณะกรรมการร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)


การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


NRRU OPEN HOUSE 2020


การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ


รับฟังการนำเสนอระบบ Smart University


ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12


ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ NRRU Open House 2020


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2564 - 2565


ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 4/2563


การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2/2563


โครงการสัมมนาหลังออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 1/2563


ประชุมคณะกรรมการกำกับแนวปฏิบัติการบริหารหลักสูตร


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560


ประชุมงานพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ปี พ.ศ.2563


พิธีประกาศรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice 2020


มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 (NRRU SHOW & SHARE 2020)


การประชุมทบทวนข้อบังคับระบบคลังหน่วยกิตและการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในระดับสำนัก


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2563


โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานและการบริหารหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้


การจัดทำสัญญาทุนเพชรราชภัฏราชสีมา ปีการศึกษา 2563


การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2563


การจัดสอบปลายภาค (ภาคปกติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 12


โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผสมผสาน


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


การจัดส่งเอกสารทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา


การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษาที่ 1/2563


งานจัดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563


การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2563


ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2563


ประชุมวางมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562


กิจกรรมรับรายตัวนักศึกษาใหม่ รอบ แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2563


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน


ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2561-2565


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนครบุรี


โครงการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 7


กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบัวใหญ่


NRRU Open House ในโครงการ “ราชภัฏนครราชสีมา อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา


กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2562


กิจกรรมอบรมลงทะเบียนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ รอบรับตรงอิสระ และรอบขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562


กิจกรรมอบรมการใช้ระบบคำร้องออนไลน์ยืนยันผู้สำเร็จการศึกษาและระบบการแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone


บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้มสะสมผลงาน


นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ Open House 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา


กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนว โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิททธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 7-9 มกราคม 2562


ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


กิจกรรม Open House ป.พ. วิชาการ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม


กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนครบุรี


กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา


ประชุมเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 6


รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2560


นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่นที่ 22) ประจำปีการศึกษา 2561


กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561